Wszelka aktywność psychiczna wymaga zaangażowania układu nerwowego jako materialnego nośnika procesów poznawczych i emocjonalnych. Sposób organizacji funkcjonowania układu nerwowego z jednej strony wyznacza więc granice zarówno aktywności psychicznej człowieka jak i obserwowalnym zachowaniom, poprzez które owa aktywność się ujawnia. Z drugiej strony, jako część organizmu biologicznego system nerwowy w efekcie interakcji ze środowiskiem sam podlega modyfikacji. Psycholog, który rozumie zasady funkcjonowania psychiki ludzkiej i zna mechanizmy działania systemów mózgowych oraz zakres w jakim mogą one ulegać przekształceniom, jest bardziej efektywny w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Celem wykładu realizowanego w ramach kursu obowiązkowego dla studentów I roku psychologii jest 1) zapoznanie uczestników zajęć z podstawową wiedzą dotyczącą budowy i fizjologii ośrodkowego układu nerwowego człowieka, oraz 2) uświadomienie zakresu wpływu jaki na ten układ może wywierać szeroko rozumiane środowisko.

Materiały do zajęć