Głównym celem specjalności jest rozwinięcie u studentów umiejętności projektowania zmian w środowisku edukacyjnym, sprzyjających uczeniu się. W ramach zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę o: procesach samoregulacji w uczeniu się i nauczaniu,związkach funkcjonowania układu nerwowego z rozwojem funkcji psychicznych niezbędnych w procesie uczenia się,potrzebach edukacyjnych w poszczególnych okresach rozwoju (od dzieciństwa do dorosłości), specyfice prawnych warunków systemu pomocy psychologicznej w systemie oświaty oraz o zróżnicowaniu możliwości nawiązywania kontaktu interpersonalnego w dzieciństwie i dorastaniu. Program specjalności umożliwia także rozwijanie kompetencji: 1) diagnozowania (szczególnie w zakresie analizy funkcjonalnej zadań edukacyjnych i stosowania metod rozpoznawania trudności szkolnych) oraz 2) planowania pomocy psychologicznej w ramach systemu szkolnego (głównie w postaci budowania programów usprawniania funkcji oraz projektowania fizycznej i społecznej organizacji środowiska edukacyjnego). Pomyślna realizacja specjalności jest jednym z warunków ubiegania się o potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych na podstawie zaliczeń uzyskanych w ramach studiów psychologicznych. Kwalifikacje te są niezbędne do zatrudnienia na stanowisku psychologa w placówkach oświatowych.

Materiały do zajęć