Psychologia ewolucyjno-rozwojowa człowieka jest dyscypliną o bogatej tradycji. Obecnie przedmiotem jej zainteresowania jest rozwój struktury psychicznej człowieka i mechanizmów jego zachowania dokonujący się w toku życia jednostki jak i historii rozwoju jej gatunku. Czerpie inspiracje badawcze z wielu dyscyplin zajmujących się zjawiskami życia człowieka. Rzeczywistym powodem badawczej współpracy jest złożoność i waga problemów podejmowanych przez współczesną psychologię ewolucyjno-rozwojową. Dzięki temu stanowi bardzo szeroką podstawę dla wielowątkowych i wielopoziomowych analiz zjawisk związanych zarówno z byciem podmiotem rozwoju jak i byciem jego obserwatorem. Obie te perspektywy: rozwijającego się człowieka i człowieka reflektującego się nad rozwojem stanowią wzajemnie dopełniające się aspekty tego samego zjawiska – świadomego uczestnictwa w rozwoju.

Cele kształcenia:

• Opanowanie wiedzy o teoretycznych ujęciach procesów rozwoju człowieka i o procesach ewolucji gatunku ludzkiego, oraz związków w jakich ze sobą pozostają

• Opanowanie siatki podstawowych pojęć służących wyjaśnianiu procesu rozwoju człowieka i jego modelowych ujęć

• Dostarczenie wiedzy dotyczącej strategii, procedur i metod diagnozowania procesów rozwoju

• Rozpoznanie centralnych zjawisk i procesów dotyczących rozwoju człowieka w poszczególnych fazach życia

• Ukształtowanie holistycznego i genetycznego podejścia do człowieka

• Uwrażliwienie na problemy związane ze wspomaganiem rozwoju człowieka w aktualnych czasach historycznych